Vstúpili ste na informačné stránky advokátskej kancelárie Capitol Legal Group s.r.o.
(ďalej tiež „CLG“)
pamätajúc na pôvodné a tradičné hodnoty advokácie a jej postavenia v rámci štátu a spoločnosti, vnímajúc snahu fyzických a právnických osôb a inštitúcií o naplnenie podstaty účinnej spravodlivosti podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov, príslušnej judikatúry a jurisprudencie prostredníctvom všeobecných právnych a poradenských služieb, konštatujúc právo každej osoby na obhajobu, zastúpenie a ochranu práv a oprávnených záujmov v trestnom a civilnom konaní, vychádzajúc z prirodzených práv osôb na presadzovanie vlastných záujmov v spoločnosti a štáte a súc si vedomí potreby zjednocovania advokátov do spoločenstiev za účelom účinnej realizácie uvedených hodnôt v podmienkach novej Európy, bola roku 2007 založená advokátska kancelária Capitol Legal Group