Partnermi advokátskej kancelárie Capitol LegalTM Group sú
Rastislav Hanulák a Michal Maštena
Rastislav Hanulák

má viac ako 6 rokov právnej praxe. Advokátom sa stal v roku 2006. V rokoch 2003 až 2006 pôsobil ako externý právny poradca v prestížnej stredoeurópskej private equity spoločnosti. Má skúsenosti predovšetkým z oblasti nehnuteľností, ako aj z oblasti energetiky, keďže v rámci svojej doterajšej praxe zastupoval intenzívne niekoľko spoločností z energetického prostredia. Zaoberá sa však aj obchodným právom, právom obchodných spoločností, akvizíciami a privatizáciou, právom hospodárskej súťaže a štátnej pomoci a právom upravujúcim oblasť poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Rastislav poskytoval poradenstvo pri transakciách veľkého rozsahu realizovaných na Slovensku v oblasti energetiky, akvizícií zdravotníckych zariadení a nehnuteľností. Pracuje tiež v poradných orgánoch zamestnávateľských združení a legislatívnych komisií. Príležitostne prednáša na rôznych odborných konferenciách.

Vzdelanie:
Univerzita P.J.Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta (1998 - 2003) – Mgr.
International Law Students Association - Philip C. Jessup, International Moot Court Competition in Washington, D.C. USA, 2003
Ohio Northern University Pettit College of Law, Ada, USA – International commercial law course, 2002
Michal Maštena

v právnej praxi pôsobí viac ako 7 rokov; už počas štúdia na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave absolvoval okrem iného dvojročnú prax v prestížnej bratislavskej advokátskej kancelárií, kde v roku 2003 pôsobil ako advokátsky koncipient so zameraním na občianske, obchodné a správne právo, ako aj právo nehnuteľností. Od roku 2004 v rámci Prokuratúry Slovenskej republiky, vykonávajúc prax na viacerých okresných a krajských prokuratúrach, so zameraním najmä na všeobecný dozor prokuratúry nad zachovávaním zákonnosti v postupe a rozhodovaní orgánov verejnej správy, ako aj v rámci vybavovania podnetov na podanie mimoriadneho dovolania generálneho prokurátora. Po absolvovaní justičnej skúšky na Justičnej akadémií Slovenskej republiky pôsobil ako prokurátor okresnej prokuratúry v Bratislave, pričom do zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory bol zapísaný bezprostredne po zániku funkcie prokurátora. Počas svojho pôsobenia na prokuratúre nadobudol kvalitné skúsenosti z oblasti stavebného konania, katastrálneho konania a správneho práva vo všeobecnosti, ako aj z vybraných oblastí občianskeho a obchodného práva a trestného práva, pričom svoje nadobudnuté znalosti ďalej prehlbuje doktorandským štúdiom na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave.

V rámci štruktúry CLG sa Michal venuje najmä klientom realizujúcim developerské projekty, ako aj na právo nehnuteľností vo všeobecnosti, pričom zároveň pôsobí v servisnej spoločnosti CLS (Capitol Legal Services s.r.o.) v rámci riešenia strategických otázok jej činnosti v oblasti investícií, akvizície pôdy, pohľadávok a ďalších projektov.

Vzdelanie:
Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave (1998-2003) - Mgr.
Justičná akadémia Slovenska – periodické vzdelávanie prokurátorov a právnych čakateľov
Právnická fakulta, Trnavská univerzita, externé doktorandské štúdium (PhD)
V súčasnosti predstavuje interný personál CLG tím, pozostávajúci (okrem vyššie uvedených partnerov) z jedného interného advokáta, štyroch advokátskych koncipientov a dvoch právnych asistentov. CLG spolupracuje ďalej s prestížnymi advokátskymi kanceláriami v Bratislave, Trnave, Banskej Bystrici, Žiline a Prešove a v rámci medzinárodnej spolupráce s advokátskou kanceláriou Mgr. Jana Škeříka z Prahy, advokátskou kanceláriou Haslinger, Nagele & partners vo Viedni, ako aj advokátskou kanceláriu Fenech & Fenech advocates vo Valette na Malte.
 
© 2008 Capitol Legal Group. All rights reserved. Create by Absolutestudio