Advokácia pomáha uplatňovať ústavné právo fyzických osôb na obhajobu a chrániť ostatné práva a záujmy fyzických osôb a právnických osôb (ďalej len "klient") v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, so zákonmi a s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

(Ust. Čl. I § 1 ods. 1 zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov)
Každý má právo na právnu pomoc v konaní pred súdmi, inými štátnymi orgánmi alebo orgánmi verejnej správy od začiatku konania, a to za podmienok ustanovených zákonom.

(Ust. Čl. 47 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky)
V dôsledku skúseností členov CLG vznikla potreba voľného zoskupenia advokátov, pôsobiacich v rôznych oblastiach práva so zameraním na viaceré, aj vysoko špecifické odvetvia práva, za účelom poskytovania komplexných právnych služieb klientom všetkých foriem a náročnosti na kvalitu právnych služieb.

Capitol Legal Group predstavuje projekt poskytovania právneho a súvisiaceho poradenstva na vysokej odbornej úrovni viecerými subjektmi, disponujúcim prehľadom pomerov na väčšine územia Slovenskej republiky. Územné pokrytie viacerými členmi zároveň znižuje náklady na poskytovanie právnych služieb, ako aj zabezpečuje efektívejšie dosahovanie výsledkov, čoho následkom je znížené časové aj finančné zaťažovanie klientov v porovnaní so zvyškom relevantnej konkurencie.
Logickým a pozitívnym následkom vzájomnej interakcie odborných skúseností je taktiež zdieľanie vzajomného know-how, ktoré sa oosvedčuje najmä pri riešení neštandardných situácií a progresívnom prístupe členov CLG pr riešení aj krízových situácií jednotlivých klientov.

S poukazom na uvedené skutočnosti pôsobia advokáti a právnici CLG najmä v nasledovných oblastiach práva:

•                M&A / privatizácia

•                právo obchodných spoločností, due diligence a forenzné audity

•                občianske a obchodné právo, zmluvné právo

•                právo nehnuteľností a stavebné právo

•                správne právo, energetika, telekomunikácie, zdravotníctvo

•                právo cenných papierov

•                hospodárska súťaž a štátna pomoc

•                konkurzné právo a reštrukturalizácia, exekúcie, arbitráže

•                civilné a správne procesné právo

•                pracovné právo

•                právo duševného vlastníctva

•                trestné právo

Z uvedených, členmi CLG najčastejšie zabezpečovaných právych odvetví je zrejmé, že skupina CLG je spôsobilá poskytnúť vysoko odborné a komplexné právne stanoviská podľa potreby klientov, ako aj je schopná efektívne zabezpečiť riešenie problémov klientov v rámci právneho prostredia nielen Slovenskej republiky.
 
© 2008 Capitol Legal Group. All rights reserved. Create by Absolutestudio